Artista

Los Tekis

EN CONCIERTO

2000

4 SEÑORA CHICHERA

Señora Chichera
Vendame chichita
Si no tiene chicha
Cualquiera cosita
Señora chichera

Chihuay cuchi huayku
Machay cuchi huayku
Watay sumaj tapij
Machay cuchi huayku
Huatarino payaj

Tayku, tayku, tayku
Viyahuay viditay
Forastero tayku
Viyahuay viditay
Taikarem imiyaj.